logo

Seminární práce

Body: 2, Hodnocení: 90 %

15.12.2020

Proč jsem si vybral právě tuto knihu?

Vzhledem k náplni našeho studia, jenž je rozjíždění a provoz projektů, a také k povaze knihy, jejíž obsah pokrývá širokou škálu témat týkajících se podnikání, pro mě byla jednoznačnou volbou podkladů k mé seminární práci. Jak lze již z názvu knihy vydedukovat, jedná se o popis problematiky od A do Z, čemuž tak v knize vskutku je. Problematiku kterou nám autor v knize nastiňuje, není doopravdy problematikou, ale spíše detailní popis každého faktoru, který při podnikání hraje roli. Autor nám prakticky krok po kroku vysvětlí jak podnikat a to střídavě dlouhými detailními texty, odrážkami jenž vytyčují hlavní body, či náčrtky nebo obrázky co ulehčují práci naši představivosti. Kniha je rozdělena do šesti hlavních kapitol, které jsou doplněné různými podkapitolami. 1.Hledáme nápad

V první kapitole knihy nám autor odkrývá všemožné způsoby a metody, kterými dokážeme generovat nápady, dále také uvádí rozdílné typy uvažování. Hlavní význam této kapitoly je obohatit čtenáře o znalost jak nápady vůbec vznikají a jak vybrat ten nejlepší. Autor jako první uvádí metodu zvanou brainstorming, což by se doslovně dalo přeložit jako "bouření mozků". Tato aktivita popisuje skupinové úsilí o vygenerování co nejvíce nápadů v daném čase. U této metody je důležité zapisovat všechny nápady tak, aby je všichni viděli. Další popisovaná metoda je zvaná 6_8_5, kdy tyto tři číslice zastupují hlavní myšlenku této metody, jenž je vymyslet 6-8 nápadu v rozmezí 5ti minut. Autor doporučuje použít čistý A4 papír a rozdělit ho tužkou na 6-8 polí a během 5ti minut do každého políčka stručně napsat, či jednoduše nakreslit naše nápady na podnikání. Dále jsou zmíněny myšlenkové mapy jako vhodná forma zaznamenávání svých myšlenek a nápadů. Painstorming je poslední metoda, kterou autor zmiňuje a popisuje ji jako krok zpět a následné zaměření se na problémy a trápení v našem okolí. 

Jak vybrat, který je ten nejlepší z nápadů, co jsme vyplodili? Autor doporučuje hlasování nálepkou, což znamená, že každý člen týmu dostane minimálně dvě nálepky a nalepí je pod podle něj nejlepší nápad. Nápad co má nejvíce nálepek vyhrává. 

Druhá metoda výběru je zvaná hra na investory, každý člen týmu dostane imaginární rozpočet a má ho rozdělit mezi nápady/projekty.

V této kapitole autor také popisuje jaké jsou rozdíly mezi dvěma různými typy uvažování. Představuje nám konvergentní myšlení, což je proces hledání řešení na základě našich předchozích zkušeností/znalostí, či výběr z předem daných možností. Charakteristické rysy tohoto myšlení popisuje jako systematický postup a logické řešení. 

Druhý způsob uvažování je zvaný divergentní myšlení, kdy proces hledání možností, jak vyřešit daný problém je originální a co nejefektivnější. Charakteristické rysy tohoto myšlení je spontánní průběh, volný tok myšlenek a vyhledávání nových alternativ. 

S oběma těmito metody myšlení jsem obeznámen vcelku dobře, vzhledem k jejich užíváni na dialogu ve formě divergentní a konvergentní fáze. 


2.Zjišťujeme realizovatelnost nápadu

V této kapitole je autorem hned v prvních pár odstavcích důkladně rozebraný rozdíl mezi nápadem a podnikatelskou příležitostí. Nápad popisuje jako cokoli co nám, či ostatním může zlepšit život, avšak mít sebelepší nápad neznamená mít vyhráno. Podnikatelskou příležitost autor popisuje tak, že to může být jak neuspokojená potřeba zákazníka, tak to mohou být nevyužité zdroje. Samozřejmé je, že nejlepší podnikatelská příležitost je tam, kde je kombinace obou příležitostí. Vytvořením smysluplného nápadu a využití podnikatelské příležitosti, by nám mělo pomoci zajistit založenífirmykterá si na sebe vydělá.

Neuspokojenou či nedostatečně uspokojenou potřebu nám autor vykládá, jako určitý nedostatek, či prostor pro zlepšení ve společnosti. Znamená to, že víme co zákazník postrádá, či chce a jsme schopni mu to dodat. 

Nevyužité nebo špatně využité zdroje jsou ve své podstatě tvorba něčeho pro zákazníky nového s pomocí již existujících a nám dostupných zdrojů. Kombinace těchto dvou příležitostí spojuje tržní potřebu s nevyužitými zdroji.


Autor dále popisuje jisté individuální faktory, jaké by měl podnikatel/podnikatelský tým mít, jako příklad uvádí zkušenosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a neopomíjí zmínit ani kontakty jako důležitý faktor. Faktory prostředí mohou být regulace, tržní situace, legislativa, či infrastruktura. 

Obecně popisuje podnikatelskou příležitost jako nápad, co má potenciál vydělat peníze a je po něm poptávka. Nezapomene poukázat ani na časté zdroje příležitostí k podnikání, což může být cokoli od předchozího zaměstnáníinspirace ze zahraničí, nové technologie až po jakékoli sociální a legislativní změny.

Kapitolu uzavírá šesti výstižnými odrážkami, které shrnují podnikatelský proces jako identifikaci nápadu -> rozvoj konceptu -> analýza potřebných zdrojů -> získání zdrojů -> založení firmy a její rozvoj -> sklizeň výsledků


3.Ověřujeme zájem zákazníků

Hlavním bodem této kapitoly jsou metody pro ověření zájmu zvané Design Thinking a Lean Startup. DT je metoda založena na kvalitním uživatelském výzkumu, z čehož plynou různorodé inovace. Celý proces DT (fáze) je shrnut do těchto odrážek: Porozumění -> Pozorování -> Úhel pohledu-> Generování nápadů -> Prototypování -> Test.

Lean startup je ve své podstatě metoda, zaměřená výhradně na minimalizaci zbytků a ztrát. Na této metodě jsem shledal zajímavý koncept životaschopného produktu, což je co nejjednodušší podoba produktu, který i přes svou jednoduchost splní silné potřeby zákazníků.


4.Byznys model 

Byznys model popisuje, jak firma tvoří a doručuje hodnotu. Neboli jak dostat peníze z kapes zákazníků do našich kapes? Čtvrtá kapitola pojednává o myšlence za co a jak budou zákazníci platit. Společně s touto myšlenkou jsou nám představeny dvě metody jak vytvořit byznys model a to metody zvané Lean Canvas a Business model canvas


5.Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i vnitřní okolnosti související s podnikatelskou činností. V předposlední kapitole je výstižné shrnutí všech důležitých aspektů, především kdy, jak a pro koho vytvořit podnikatelský plán. 

Celý plán by měl vypadat následovně: 


 1. Shrnutí 
 2. Charakteristika produktu a vlastníka 
 3. Analýza trhu a zákazníků 
 4. Analýza konkurence
 5. Analýza dodavatelů 
 6. Personální zabezpečení 
 7. Marketing 
 8. Finanční plán 
 9. Analýza rizik 
 10. Vyhodnocení projektu
 11. Přílohy 


Autor však upozorňuje nejen na to, co všechno by měl podnikatelský plán obsahovat, ale i jaký by měl být ve smyslu vlastností. Zmiňuje především srozumitelnost, pravdivost, reálnost, respektování rizika, uvádění zdrojů a neposledně přehlednost


6.Crowdfunding 

V poslední kapitole knihy autor v krátkosti popisuje co crowdfunding vůbec je a jaké jsou jeho různé modely. Vysvětlí nám tedy, že pojem crowdfunding znamená alternativní zdroje financování zejména malých firem a projektů. Nadále nám autor představí 4 modely crowdfundingu. 

1.     Donation model - dárcovský 

2.     Reward-based model - odměnový

3.     Debt-based model - půjčkový

4.     Equity-based model - podílový


Závěr

Knihu shledávám nesmírně obohacující, vzhledem k jejímu důkladnému popisu všemožných praktik a poznatků. Po přečtení knihy jsem se utvrdil ve svém názoru, že studuji obor, který studovat opravdu chci. Tato kniha pro mě byla cennými podklady nejen pro tuto esej a pevně věřím, že uplatním některé praktiky z této knihy i v našich týmových projektech. Jsem přesvědčen, že každý kdo přemýšlí o podnikání by si tuto knihu měl přečíst.

Kniha: Od nápadu k podnikatelskému plánu, Autor: I. Svobodová, M. AnderaHodnocení (90 %%):

Nový komentář:Komentáře (1):Jana Švecová - 18.01.2021 - 16:07


Z eseje hezky vyčnívají metody, které si z knihy odnášíš! Navíc jsem nadšená, že propojuješ teorii se svými zkušenostmi! Máš už nějaký nápad, jak uplatnit nově získanou teorii v praxi?

Další eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

17.07.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

15.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024